دانلود رایگان


پاورپوینت درمورد مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی ,اجراء ,نصب و راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود فایل

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی ,اجراء ,نصب و راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب 1 فايل پاورپوينت | 49 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از پاورپوينت
مبانی طراحی تصفيه خانه های فاضلاب شهری
§بخش اول :کليات§تعريف فاضلاب§دسته بندی فاضلابها§دلايل تصفيه فاضلاب§کميت وکيفيت فاضلاب§شاخصهای کيفی فاضلاب TP, TKN, SS,TSS,PH, T, TOC,BOD5, COD, Heavy Metals, Oil & Grease, Color, Odorسرانه آلودگی:
شاخص کيفی آلودگی * سرانه فاضلاب = سرانه آلودگی

فاکتورهای موثر در طراحی تصفيه خانه های فاضلاب شهریتعريف فاضلاب Waste Water
آبيکه در اثرمصرف وياورود مواد خارجی ماهيت اوليه خود را از دست داده باشد بطوريکه برای استفاده اوليه مناسب نباشد رافاضلاب گويند

دسته بندی فاضلاب ها
دسته اول شامل :فاضلابهای شهری ,خانگی,انسانی,پرسنلی,بهداشتی وروستائی که فاضلابهای مرتبط با فعاليتهای انسانی را شامل می شود از قبيل پخت وپز ,شستشو,استحمام,دستشوئی ها وغيرهDomestic Waste water or Sewage
دسته دوم : فاضلابهای صنعتی Industrial Waste Water دسته سوم:هرزآبهای کشاورزی يا فاضلابهای کشاورزی Agriculture Waste Wate
دلایل تصفیه فاضلاب
•استفاده مجددازپساب تصفيه شده•جلوگيری ازايجادبو وروايح نامطلوب•جلوگيری ازبوجودآمدن محيط مناسب برای رشدميکروارگانيزمهای بيماریزا•جلوگيری از ايجاد مناظرزشت وزننده•جلوگيری ازمرگ ومير آبزيان •جلوگيری از رشد بی رويه جلبک وخزه در آبهای پذيرنده•حفظ ورعايت قوانين زيست محيطی وعدم پرداخت جرائم زيست محيطی مرتبطفاکتورهای موثر در طراحی تصفيه خانه های فاضلاب شهری
nجمعيت موجود,جمعيت مبنای طراحی در مراحل مختلف اجرائی وتوسعهnمشخصات کمی وکيفی فاضلاب(نسبتهای بار هيدروليکی ,آلودگی فاضلاب در بخشهای مختلف مسکونی ,تجاری وصنعتی)nشرايط اقليمی منطقه nمحل انتخابی تصفيه خانه (زمين موجود با لحاظ توسعه آتی ,توپوگرافی زمين,جنس ومقاومت خاک ,وضع آبهای زيرزمينی ,راههای دسترسی,نحوه تامين برق ,خطر سيل ,کاربرد اراضی محلی باتوجه به طرح جامع شهری وقابليت کشاورزی و...nدسترسی به آبهای پذيرنده (رودخانه ها ,نهرها, کانالهای آبهای سطحی و...) ونوع استفاده از آبهای پذيرنده در پائين دست nضوابط واستانداردهای تخليه فاضلاب در حال وآيندهnبررسی گزينه های فرايندی جهت تصفيه فاضلابnسازگاری فرايند تصفيه فاضلاب با کاربرد اراضی مجاور تصفيه خانه در حال وآينده (شامل سروصدا ,بوهای احتمالی ,کيفيت هوا و ساير شرايط زيست محيطی)وروشهای پيش بينی نشده برای تصفيه ودفع لجنnمحدوديتهای گزينه های پيشنهادی وهزينه های آن (سرمايه گذاری ,بهره برداری ونگهداری nپيچيدگی فرايند باتوجه به امکانات پرسنلی وفنی بهره برداریnانرژی مورد نيازبخش دوم¢انواع فرايندهای مطرح در تصفيه خانه های فاضلاب شهری.1لجن فعالActivated sludge .2برکه های تثبيت فاضلاب.3لاگونهای هوادهی Aerated lagoons¢بکارگيری فرايندهای نوين درتصفيه خانه های فاضلاب شهری:.1SBR.2FAS.3WET LAND.4و......فرايندهای مطرح درتصفيه خانه های فاضلاب شهری
فرايندهای لجن فعال Activated Sludge Processes
n متعارف Conventional (تصفيه خانه های جنوب, شمال ,شاهين شهر, اصفهان)nهوادهی ممتد Extended Aeration (تصفيه خانه بروجن-چهار محال وبختياری )nدو مرحله ای ABnو.......
عدم توجه به مشکل بالکينگ فرايندهای لجن فعال

تعريف :حجيم شدن لجن در حوضچه های زولالساز که باعث بالا آمدن و شناور شدن لخته های لجن می شود
مشکلات : کدورت پساب , افزايش پمپاژ لجن مازاد و برگشتی , عدم تصفيه لجن به خاطر حجم زياد .علت:
.1ترکيب فاضلاب هنگاميکه دارای کربوهيدرات بالاباشد.2تراکم سوبسترا (تراکم کم باعث باکتريهای رشته ای می شود ).3شوک بارالی (طبق رابطه بين غلظت مواد و تعداد باکتريهای لخته ساز و رشته ای.4PH کم باعث رشد قارچ و بالکينگ رشته ای می شود .5غلظت سولفيد بالا باعث بژيا توآ می شود.6ميزان اکسيژن محلول کم .7کمبود مواد مغذی (فسفر وازت).8درجه حرارت بيشتر از 40 درجه سانتيگراد رشد لخته سازها را محدود می کندابگیری لجن
lمجهز نبودن بسترها به زهکش شنی lفرسودگی دستگاههای سانتريفيوژوعدم کارآيی آنها درآبگيریlکم بودن تعداد دستگاههای آبگيری لجندايجسترها(هاضم)
lعدم افزايش دمای لجن ورودی به دمای مزوفيليک به علت نداشتن بويلرlعدم کارآيی همزنهای مکانيکی به علت گرفتگی وعدم دسترسی برای تعميراتlمشکل اسکم گيری به علت طراحی غلط لوله انتقال اسکمlبازگشت اسکم به تغليظ وچرخش آن در سيستم تصفيه لجنlمشکل سوپر ناتانت گيری به علت عدم انتخاب صحيح لوله ها و طرح اشتباهlگرفتگی مکرر مسير انتقال گاز به علت طراحی نادرست تانک جمع آوری


تصفیه خانه های فاضلاب


راه اندازی


نصب


اجرا


مشکلات


مبانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فصل سوم بخش 1 اقتصاد پایه دهم (بازار) مشترک رشته انسانی و معارف

پاورپوینت ریتم و تکرار ........... کلیپ این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

آموزش حل مشکل Insert Sim در گوشی C3010S سامسونگ

پاورپوینت با عنوان انواع روشهای طیف بینی در 23 اسلاید

دانلود پرسشنامه بازاریابی حسی ( براساس مدل SWIPE )