دانلود رایگان


دانلود مقاله درباره راهبرد وسبكهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله درباره راهبرد وسبکهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی

دانلود رایگان دانلود مقاله درباره راهبرد وسبكهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی راهبرد وسبكهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی

جهت محصول کاسل
11صفحه
يكي از تصميمات راهبردي جا انداختن كالا در بازار سبك ورود به بازار است. اتخاذ يك راهبرد رقابتي مناسب بستگي به تصميم شركت براي ورود به بازار، قبل يا بعد از رقبا دارد. اين مطالعه به دنبال بررسي روابط ميان متغيرهاي سبك ورود به بازار و جهت گيري راهبردي شركت هاست
. سه راهبرد در اين ميان تعريف شده است : راهبرد رهبري هزينه؛راهبرد تمايز نوآوري؛ و راهبرد تمايز بازاريابي. پرسش اساسي در اين مطالعه اين است كه آيا شركت ها بر اساس سبك ورودشان به بازار، از راهبردهاي متفاوتي استفاده ميكنند، يا خير. مدل ارائه شده بر روي 102 نمونه از شركت هاي توليدي فعال در صنعت مواد غذايي با استفاده از مدليابي معادله ساختاري و بر اساس روش شناسي كمترين مربعات آزمون شده است. يافتههاي پژوهش حاكي از تأثير مستقيم سبك ورود به بازار بر روي اتخاذ يك (PLS) بخشي جهت گيري راهبردي معين از سوي شركت هاست، به طوري كه شركت هاي پيشگام بيشتر گرايش به استفاده از راهبرد تمايز در دو سطح بازاريابي و نوآوري آن را دارند، در حالي كه را هبرد رهبري هزينه بيشتر در بين پيروان مرسوم است.

-1 مقدمه
تصميم در مورد سبك ورود كه انتخاب سازمان براي ورود به بازار، قبل يا بعد از رقباست، يك تصميم راهبردي مهم است. با اين حال، مطالعات تجربي درحوزههاي مديريت راهبردي و كارآفريني كمتر برروي سبك ورود تمركز كرده اند. اما در عوض، سبك ورود يك مبحث مهم در بازاريابي است كه بر روي ادبيات موانع ورود و مطالعات تئوريكي ساخته شده است(پورتر.(1980 در چند دهه گذشته، بيشترمطالعات در ادبيات مديريت استراتژيك و بازاريابي، به
بررسي مزاياي اولين واردشونده پرداخته و سهم بازار وسودآوري بيشتر اين واردشوندگان را به اين فرض كه
آنها معمولاً داراي منابع و تجربيات بيشتر، كالاها وخدمات با كيفيتتر و متمايزتر و نيز فروش بيشتر نسبت
به پيروان و ساير واردشوندگان هستند، نسبت مي دهند) كويي و لويي.( 2005 در مورد جهتگيري راهبردي شركت ها نيز بيشتر مطالعات از راهبردهاي ژنريك پورتر(رهبري هزينه، تمايز و تمركز) استفاده كرده اند. در ميان مطالعات پيشين چارچوبهاي نظري و تجربي گستردهاي وجود دارد كه سبك ورود وجهتگيري راهبردي شركت ها را از زواياي گوناگون و به طور جداگانه مورد بررسي قرار داده اند، اما تحقيقات تجربي بسيار كمي هستند كه بر روي رابطه
ميان سبك ورود به بازار و انتخاب يك جهت گيري راهبردي معين تمركز كردهاند. بنابراين، اين مطالعه در
جهت پر كردن شكاف علمي ميان اين دو متغير انجام شده و در آن انتقادات ميلر1988) ) نوع شناسي پورتر مبني بر وجود دو نوع تمايز(تمايزبازاريابي و تمايز نوآوري) اعمال شده است. اين مطالعه به دنبال پاسخ به اين پرسشهاست؛ تأثير سبك ورود به بازار بر اتخاذ يك جهتگيري راهبردي معين از سوي شركت ها چيست؟ آيا شركت هايي كه زودتر ازسايرين وارد بازار ميشوند در مقايسه با شركت هايي كه ديرتر يا در آخر وارد ميشوند، از راهبردهاي يكساني استفاده مي كنند يا خير؟ لذا هدف از اين تحقيق بررسي تأثير سبك ورود به عنوان يكي از ابعاد تصميمات راهبردي ورود به بازار، بر گرايش شركت ها در اتخاذ يك راهبرد مرتبط با راهبردهاي ژنريك پورتر است.دانلود مقاله درباره راهبرد وسبکهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی


مقاله درباره راهبرد وسبکهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی


راهبرد وسبکهای ور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیکفرمول تولید روغن مخصوص روانکاری زنجیر و کانوایر در صنایع غذایی